BASES DE CONTRACTACIÓ DE SELECCIÓ DE PERSONAL TEMPORAL D’UN PEÓ DE SERVEIS I MANTENIMENT DE L’AJUNTAMENT DEL MASROIG.

02/02/2023

BASES DE CONTRACTACIÓ DE SELECCIÓ DE PERSONAL TEMPORAL D’UN PEÓ DE SERVEIS I MANTENIMENT DE L’AJUNTAMENT DEL MASROIG.

BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL TEMPORAL D’UN PEÓ DE SERVEIS I MANTENIMENT DE L’AJUNTAMENT DEL MASROIG, EN RELACIÓ AMB LA SUBVENCIÓ DE LES ACTUACIONS DE LA LÍNIA ACOL DEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ (SOC-TRFO ACOL).

1.- OBJECTE DE LES BASES:

L’objecte d’aquestes bases és regular, per part de l’Ajuntament del Masroig, la selecció dels candidats pel lloc de treball temporal d’un Peó de serveis i manteniment, dins el marc de la convocatòria de la subvenció de les actuacions de la línia ACOL del programa de treball i formació (SOC-TRFO ACOL)

El lloc de treball a cobrir és 1 persona del grup de classificació equiparable al grup AP,  com a Peó de serveis i manteniment, amb una jornada a temps complert, corresponent a 40 hores setmanals,

 

          2.- REQUISITS DELS ASPIRANTS:

Per poder participar en els processos selectius serà necessari reunir els següents requisits:

          1.Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

          2.Tenir complerts setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

 

          3.- FUNCIONS BÀSIQUES:

Les funcions bàsiques del lloc ofertat són les següents:

  • Atendre el manteniment de les diferents instal·lacions, dependències, edificis i serveis municipals.
  • Dur a terme tasques de suport administratiu: Realitzar notificacions administratives en mà, lliurar la correspondència, penjar cartells i atendre els encàrrecs de l'Ajuntament.
  • Realitzar treballs de suport vinculats a la construcció, reparació i manteniment de construccions, instal·lacions d'aigua, electricitat, pintura i en els edificis i instal·lacions municipals.
  • Fer servir les eines i equips necessaris pel desenvolupament dels treballs encomanats i tenir cura de la seva correcta utilització.
  • Realitzar tasques de transport de materials amb vehicles.
  • Col·laborar en la preparació de les festes, celebracions, reunions i actes que siguin de competència municipals.
  • Obrir i tancar els edificis municipals quan sigui necessari.
  • Col·laborar per mantenir la seguretat i bona convivència al municipi.
  • Altres tasques que li encomani l'alcalde o persona en qui delegui, per a garantir el correcte funcionament dels serveis municipals.
  • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

 

         4.- SELECCIÓ D’ ASPIRANTS:

L’Ajuntament del Masroig farà la selecció entre els candidats proposats mitjançant una entrevista personal, que permeti valorar l’experiència professional, els coneixements específics i les habilitats i capacitats de les persones candidates, tal i com es regula en aquestes  bases.

El termini per a la presentació de la documentació requerida a les bases de la convocatòria és el proper 7 de febrer de 2023.

La realització de l’entrevista serà el proper dimecres 8 de febrer de 2023 a les 9:30h a les oficines de l’Ajuntament del Masroig, situades al Passeig Progrés, 1.

 

          5. COMISSIÓ DE VALORACIÓ:

          Estarà integrada per:

          PRESIDENT: l’Alcalde de l’Ajuntament, o Regidor en qui delegui.

          VOCALS:  Regidors de l’Ajuntament i secretari/a interventor/a

          SECRETARI/ÀRIA: recaurà en personal de l’Ajuntament

 

          6. CONTRACTACIÓ:

Els aspirants proposats seran contractats amb contracte temporal de durada determinada vinculat i dependent directament a la subvenció atorgada.

 

          7.- PUBLICITAT DE LES BASES:

Les bases íntegres es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament.